logo firmy

Nová Zelená úsporám opět spuštena

Dne 22.10. 2015 byl spuštěn příjem žádostí 3. výzvy pro rodinné domy. Termín přijímání žádostí je do 31.12.2021. 

Základní pravidla NZÚ pro 3. výzvu pro rodinné domy
OBLASTI PODPORY

A. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

C. Efektivní využití zdrojů energie

Zahájení příjmu žádostí: 22. října 2015
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději 31. 12. 2021
Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

PRAVIDLA
 Žádost o podporu podávají: vlastníci či stavebníci rodinných domů (fyzické i právnické osoby).
 
 Žádost se podává výhradně elektronicky – online formulář je dostupný na webových stránkách Programu na www.novazelenausporam.cz.

 Žádat je možné před zahájením, v průběhu nebo po dokončení realizace podporovaných opatření.

 Budova, na niž je poskytnuta podpora, musí splňovat definici rodinného domu, a to jak před realizací opatření, tak i po celou dobu udržitelnosti (tzn. 10 let od vyplacení dotace).
 
 Způsobilé výdaje jsou výdaje bezprostředně související s přípravou a realizací podporovaných opatření, prokazatelně dokončených max. 24 měsíců před datem evidence žádosti do informačního systému a zároveň ne dříve, než 1. 1. 2014.

 Po dokončení realizace podporovaných opatření je žadatel povinen prokázat technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků. V případě výběru materiálu nebo výrobku ze Seznamu výrobků a technologií (dále jen „SVT“) žadatel technické vlastnosti nedokládá.
 
 Celková výše dotace na jednu žádost je omezena na max. 50 % doložených způsobilých výdajů (vyplácena až po dokončení realizace opatření, tzn. až po vydání Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů).

 U bezchybných žádostí podaných po realizaci opatření lze očekávat vyplacení dotace cca za 9 týdnů od podání žádosti.

 Maximální výše podpory pro jednoho žadatele v rámci této výzvy je 5 mil. Kč.

DOKUMENTY
K podání žádosti:
 podepsaný formulář žádosti o podporu (vygenerovaný informačním systémem),

 odborný posudek zpracovaný autorizovanou osobou (projektantem) a energetickým specialistou,
 
 krycí list technických parametrů potvrzený žadatelem a energetickým specialistou. Dále doložíte (ve specifických případech):
 
 doklad o projednání stavebního záměru s příslušným orgánem památkové péče (pouze u památkově chráněných budov, u kterých chcete využít navýšení podpory),
 
 doklad o právní osobnosti (subjektivitě - pouze u právnických osob či fyzických osob podnikajících),
 
 souhlasné prohlášení ostatních spoluvlastníků nemovitosti (pouze v případě, že rodinný dům je ve spoluvlastnictví více osob, předkládá se i v případě společného jmění manželů),
 
 plná moc (pouze v případě zastoupení třetí osobou).

Dokumenty se předkládají spolu s žádostí v listinné podobě v jednom vyhotovení v originále nebo úředně ověřené kopii (není-li stanoveno jinak) na krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR. V případě žádostí podávaných po realizaci podporovaných opatření se předkládají rovnou i dokumenty prokazující řádné dokončení podporovaných opatření, respektive dokumenty nutné pro vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů.
K průběhu realizace:
 
 formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí nebo Registrace a stanovení výdajů“ – v případě žádostí podávaných po realizaci podporovaných opatření, se formulář nedokládá,

 výpis z katastru nemovitostí – vyžadován originál tohoto dokumentu nebo jeho prostá kopie, ne však starší 90 dní,

 soupis faktur opatřený vlastnoručním podpisem žadatele,

 faktury za realizaci podporovaných opatření včetně soupisu provedených prací – originál nebo prostá kopie,

 potvrzení o úhradě – originál nebo prostá kopie. Dále doložíte (ve specifických případech):

 doklad o projednání stavebního záměru s příslušným stavebním úřadem – originál nebo prostá kopie,
 
 doklad o dokončení realizace – pouze pro oblast podpory C – originál nebo prostá kopie,

 závěrečná zpráva odborného technického dozoru – pouze pro oblast podpory A,

 protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) – pouze oblast podpory B a podoblast podpory C.4, dokumenty k veřejné podpoře – pouze v případě naplnění definičních znaků veřejné podpory,

 dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých materiálů a výrobků – předkládají se pouze v případě, že výrobek/y není vybrán ze Seznamu výrobků a technologií (SVT) – originál nebo prostá kopie.

Spolu s dokumenty Registrace a rozhodnutí, resp. Registrace a stanovení výdajů je žadateli zaslán formulář Prohlášení o přijetí podmínek dotace, který musí žadatel vlastnoručně podepsat (požadován je úředně ověřený podpis) a potvrdit tak souhlas s vydanou Registrací a rozhodnutím, resp. Registrací a stanovením výdajů a s podmínkami, za kterých je podpora poskytována. Dokument musí doručit (osobně nebo doporučenou poštou na KP Fondu) ve stanovené lhůtě zpět Fondu, pokud tak neučiní, bude to považováno za nesplnění podmínek Programu.

VÝŠE DOTACE
Oblast podpory A - Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
 
 Podporována jsou opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti stávajících rodinných domů prováděná na obálce budovy, jako např. zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy či výměna oken a dveří.
 
 Podpora může být poskytnuta pouze na podporovaná opatření realizovaná na budovách, u kterých žádost o vydání stavebního povolení (resp. ohlášení stavby) na výstavbu budovy, která je předmětem žádosti, byla podána příslušnému stavebnímu úřadu před 1. 7. 2007.
 
 V případě, že je ke dni evidence žádosti původní hlavní zdroj tepla na vytápění budovy určen na spalování tuhých fosilních paliv a nesplňuje požadavky na 3. emisní třídu, je žadatel povinen provést jeho výměnu, a to za zdroj vyhovující aktuálně platným požadavkům na nově instalované zdroje nebo provést napojení na soustavu zásobování teplem.

Maximální výše podpory v oblasti podpory A:

 Dotace je poskytována dle rozsahu skutečně realizovaných opatření – tzn. dle ploch zateplovaných konstrukcí na obálce budovy, a to v závislosti na dosažené podoblasti podpory A.0 až A.3.

Maximální výše podpory na jednotlivé typy konstrukcí dle podoblasti podpory:
 
Typ Konstrukce A.0 a A1
(Kč/m2
A.2
(Kč/m2)
A,3
(Kč/m2)
Obvodové stěny a podlahy nad exteriérem 500 600 800
Střechy 500 600 800
Výplně otvorů 2 100 2 750 3 800
Podlahy na terénu 700 900 1 200
Stropy a ostaní konstrukce 330 400 550
 
Pozn.: Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění, které předepisují použití materiálů či postupů, u kterých lze jednoznačně doložit vyšší finanční náročnost oproti standardnímu řešení, lze pro danou část opatření uplatnit zvýhodněný koeficient k = 1,3 upravující výši dotace pro daný typ konstrukce. Podrobnosti k tomuto zvýhodnění naleznete v Závazných pokynech.

Pozn.: Pro realizace opatření v rodinných domech nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí zvýhodněný koeficient upravující výši dotace k = 1,1 (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory A.4).

Pozn. Jsou-li pro realizaci opatření na některém typu konstrukce navrženy a použity materiály s vydaným Environmentálním prohlášením typu III, je možné uplatnit zvýhodněný koeficient k = 1,05 upravující výši dotace pro daný typ konstrukce, a to za níže uvedených podmínek:

 Materiál/y s vydaným environmentálním prohlášením musí být použity alespoň na 75 % celkové výměry podporovaných opatření na daném typu konstrukce (např. obvodové stěny, střechy,…).

 Environmentální prohlášení musí být zpracováno v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřeno nezávislou akreditovanou osobou.

Podoblast podpory A.4 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru

 Maximální celková výše podpory je 25 000 Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

 Podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory A.0, A.1, A.2 nebo A.3.

Oblast podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

 Podporována výstavba nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností a také změna dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu.

 Podle dosažených energetických parametrů budovy se oblast podpory B dělí na dvě podoblasti podpory: B.1 a B.2.

 Maximální velikost novostavby rodinného domu, na kterou lze čerpat podporu, je omezena na 350 m2 celkové energeticky vztažné plochy.

Maximální výše podpory v oblasti podpory B:
Podpora je poskytována formou fixní dotace na jeden rodinný dům.
 
Podoblast podpory Popis Výše podpory (Kč/dům)
B.1 Dům s velmi nízkou energetickou náročností 300 000
B.2 Dům s velmi nízkou energetickou náročností s
důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie
450 000
 
Pozn.: Dotace na výstavbu rodinných domů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory B.3 a B.4).

Podoblast podpory B.3 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

 Maximální celková výše podpory je 35 000 Kč.

 Podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti v podoblasti podpory B.1 nebo B.2.

Podoblast podpory B.4 – Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

 O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory B.1 nebo B.2.

 Jsou-li pro realizaci opatření použity výrobky a materiály s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je výstavba zvýhodněna částkou 10 000 Kč.

 Pro přiznání zvýhodnění musí být použito alespoň 5 různých výrobků nebo materiálů se zpracovaným environmentálním prohlášením, přičemž souhrnné způsobilé výdaje spojené s pořízením těchto výrobků a materiálů musí být alespoň 150 000 Kč.
 
případně EN 15 804 a musí být ověřeny nezávislou akreditovanou osobou.

Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie

 Podpora opatření, která zajistí efektivní využití energie v rodinných domech.

 Dotace na realizaci opatření pro efektivní využití zdrojů energie v rodinných domech v Moravskoslezském a Ústeckém kraji je zvýšena o 10 % (navýšení se nevztahuje na podoblast podpory C.5 a C.6).

Podoblast podpory C.1 a C.2 – Výměna zdrojů tepla

 V těchto podoblastech podpory je podporována výměna původních hlavních zdrojů tepla na vytápění na tuhá fosilní paliva nedosahujících parametrů pro 3. emisní třídu, za efektivní, ekologicky šetrné zdroje. Dále je podporována výměna elektrického vytápění, používaného jako hlavní zdroj tepla na vytápění, za systém s tepelným čerpadlem.

 Na opatření z podoblasti C.1 je možné žádat výhradně současně s opatřením z oblasti A.

 Podporu nelze poskytnout na výměnu kotlů na tuhá paliva ve vlastnictví fyzických osob provedenou po 15. 7. 2015 (včetně), které mají možnost získat podporu v rámci tzv. „kotlíkových dotací“ z Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, Prioritní osa 2, Specifický cíl 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek.

Podporované typy zdrojů:
 
Podoblast podpory   typ zdroje Výše Podpory (Kč)
      C.1 C.2
C.1.1 C2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 40 000
C1.2 C2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100000 80 000
C1.4 C.2.4. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem 50 000 40 000
C1.4 C.2.4 Krbová kamna nebo vložka na biomasu s teplovodním výměníkem se samočinnou dodávkou paliva 50 000 40 000
C1.5 C2.5 Tepelné čerpadlo
voda-voda
100000 80 000
C1.6 C2.6 Tepelné čerpadlo země-voda 100000 80 000
C1.7. C2.7 Tepelné čerpadlo vzduch-voda 75 000 60 000
C1.8            C2.8        Plynový kondenzační kotel 18000 15000
C1.9. C2.9. Napojení na soustavu zásobování teplem s vyšším než 50% podílem OZE 40000 30000

Podoblast podpory C.3 – Instalace solárních termických a fotovoltaických systémů

 V této podoblasti je podporována instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).

 O dotaci v této podoblasti podpory může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání Programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami. Výjimkou je kombinace solárního systému určeného pro ohřev teplé vody (podoblasti podpory C.3.1/C.3.2/C.3.3) s fotovoltaickým systémem (podoblast podpory C.3.5/C.3.6) s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů.

 Solární termické systémy (C.3.1/C.3.2): o Podporovány jsou solární termické systémy na přípravu teplé vody (podoblast
podpory C.3.1) a systémy na přípravu teplé vody a přitápění (podoblast podpory C.3.2). 

o Podporovány jsou pouze solární termické systémy s kolektory splňujícími minimální hodnotu účinnosti ηsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie.

o Minimální pokrytí potřeby teplé vody je 50 %.

 Solární fotovoltaické systémy pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem (C.3.3):

o Instalovaný fotovoltaický systém musí být vybaven technologií pro účinnou optimalizaci systému v závislosti na zátěži (např. sledovaní maximálního bodu výkonu „MPPT“).

o Minimální pokrytí potřeby teplé vody je 50 %.

 Solární fotovoltaické systémy propojené s distribuční soustavou (C.3.4/C.3.5/C.3.6):

o Systém musí být umístěn na stavbě evidované v katastru nemovitostí.

o Podpora poskytuje pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016.

o Maximální instalovaný výkon fotovoltaického systému nesmí být vyšší než 10 kWp.

o Minimální míra využití vyrobené elektřiny pro krytí spotřeby v místě výroby je 70 %.

o Systém musí být vybaven měničem s minimální účinností 94 % (Euro účinnost) a technologií pro sledování bodu maximálního výkonu s minimální účinností přizpůsobení 98 %.

o Systém musí zajistit automatické řízení systému v závislosti na aktuální výrobě a spotřebě elektrické energie s prioritním využitím pro krytí okamžité spotřeby elektrické energie (zařízení pro optimalizaci vlastní spotřeby vyrobené elektrické energie) a akumulaci přebytků energie.

 Detailní podmínky naleznete v Závazných pokynech.
 
Podoblast podpory typ systému Výše podpory (Kč)
C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody 35 000
C.3.2 Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 50 000
C.3.3 Solární FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 35 000
C.3.4 solární FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem >=1700 kWh/rok 55 000
C.3.5 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem >= 1700 kWh/rok 70 000
C.3.6 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem >= 3000 kWh/rok 100000

 
Podoblast podpory C.4 – Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
 V této podoblasti podpory je podporována instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla do dokončených rodinných domů. Podporovány jsou centrální systémy (podoblast podpory C.4.1) a decentrální systémy (podoblast podpory C.4.2).

 O podporu v této podoblasti je možné žádat buď současně s podáním žádosti o podporu z oblasti podpory A nebo i samostatně. Samostatné podání žádosti je možné pouze v případě, že instalací systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla dojde k úspoře měrné potřeby tepla na vytápění minimálně o 20 %.

 Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla při projektem stanovených výkonových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 75 % pro centrální systémy a 70 % pro decentrální (lokální) systémy. Účinnost podporovaného zařízení musí být prokázána měřením dle příslušných technických norem.

 Podmínkou pro získání podpory v této podoblasti podpory je dosažení průvzdušnosti obálky budovy n50 ≤ 2,5 h-1.

Podporované typy systémů:
Podoblast podpory Typ systému Výše podpory (Kč)
C.4.1. Centrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 100000
C.4.2 Decentrální systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla 75 000


Podoblast podpory C.5 – Podpora na zpracování odborného posudku a zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy

 Podpora se poskytuje na zpracování odborného posudku a na zajištění měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) pro podoblast podpory C.4.

 Maximální celková výše podpory je 5 000 Kč, a to i v případech, kdy je žádáno na více opatření z oblasti C současně, maximálně však 15 % z alokované částky podpory v podoblasti C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

 Lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4. Podoblast podpory C.6 – Zvýhodnění při použití výrobků se zpracovaným environmentálním prohlášením typu III

 O podporu v této podoblasti lze žádat pouze současně s podáním žádosti z podoblasti podpory C.1, C.2, C.3 nebo C.4.

 Je-li pro realizaci opatření použit zdroj tepla, solární panely či jednotka nuceného větrání se zpětným získáváním tepla s vydaným environmentálním prohlášením typu III, je tato instalace zvýhodněna částkou 2 000 Kč. V případě použití více výrobků s vydaným environmentálními prohlášeními se podpora u kombinovaných žádostí v podoblasti podpory C.6 nezvyšuje.

 Environmentální prohlášení musí být zpracováno v souladu s ČSN EN ISO 14 025, případně EN 15 804 a musí být ověřeno nezávislou akreditovanou osobou.


 
 

Aktuality

Nová Zelená úsporám opět spuštena

Dne 22.10. 2015 byl spuštěn příjem žádostí 3. výzvy pro rodinné domy. Termín přijímání žádostí je do 31.12.2021. 

Kotlíkové dotace na výměnu kotlů v RD

MŽP zveřejnilo základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace" a vyhlásilo výzvy pro kraje. Na výměnu starých kotlů je 9 miliard.  

Sankce za neuvedení energetického průkazu v inzerci

Povinnost vlastníka nemovitosti je také zajistit uvedení údajů v energetickém průkazu v inzertních a reklamních materiálech

První pokuty za chybějící energetické průkazy

22. dubna 2014
Státní energetická inspekce od začátku roku provedla několik kontrol průkazů energetické náročnosti budov

Nová Zelená úsporám 2014-2020

6. listopadu 2013
Vláda dnes schválila program Nová zelená úsporám. Ten do roku 2020 přinese dotace v celkové odhadované výši 27 miliard korun,

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace