logo firmy

Vyhláška 480/2012 o energetickém auditu

VYHLÁŠKA č. 480/2012
ze dne 20. prosince 2012, podle vyhlášky 309/2016

o energetickém auditu a energetickém posudku
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb. k provedení § 9 odst. 1 písm. a), § 9 odst. 2, § 9 odst. 6 a § 9a odst. 5 tohoto zákona:

 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví
a) rozsah energetického auditu a energetického posudku,
b) obsah energetického auditu a způsob jeho zpracování
a
c) obsah energetického posudku a způsob jeho zpracování.
 
§ 2
Rozsah energetického auditu
(1) Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká podle § 9 odst. 1 zákona fyzickým a právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 35 000 GJ (9 722 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

(2) Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká podle § 9 odst. 1 zákona organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 1 500 GJ (417 MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700 GJ (194 MWh) za rok.

(3) Pro určení celkové roční spotřeby energie v případě pevných, kapalných a plynných paliv se použije výhřevnost udávaná jejich dodavatelem při obchodním styku.
 
§ 3
Obsah energetického auditu
Energetický audit obsahuje
a) titulní list,
b) identifikační údaje,
c) popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
d) vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu,
e) návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie,
f) varianty z návrhu jednotlivých opatření,
g) výběr optimální varianty,
h) doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit,
i) evidenční list energetického auditu, jehož vzor je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, a
j) kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti
podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.

 
Způsob zpracování jednotlivých částí energetického auditu

§ 4
 
(1) Titulní list obsahuje název předmětu energetického auditu, datum vypracování energetického auditu, jméno, popřípadě jména, a příjmení energetického specialisty, číslo oprávnění a evidenční číslo energetického auditu z evidence o provedených činnostech energetických specialistů.
 
(2) Identifikační údaje obsahují

a) údaje o vlastníkovi předmětu energetického auditu, kterými jsou
1. u právnické osoby název nebo obchodní firma a sídlo, popřípadě adresa pro doručování, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu,

2. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo osoby, pokud bylo
přiděleno, a adresa trvalého bydliště a

b) údaje o předmětu energetického auditu, kterými jsou název, adresa nebo umístění předmětu energetického auditu.

(3) Popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu obsahuje údaje o

a) předmětu energetického auditu, a to

1. charakteristiku hlavních činností předmětu energetického auditu,
2. popis technických zařízení, systémů a budov, které jsou předmětem energetického auditu,
3. situační plán,

b) energetických vstupech za předcházející 3 roky včetně průměrných hodnot, které se získají z účetních dokladů; vzor tabulkového zpracování základních údajů o energetických vstupech je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c) vlastních zdrojích energie, jejichž základní technické ukazatele jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce; součástí těchto údajů je roční bilance výroby energie z vlastních zdrojů energie,

d) rozvodech energie; požadované údaje se zjišťují pro hlavní rozvody s následujícími informacemi

1. pro rozvod tepla a chladu se uvede druh, jeho délka, kapacita, průměr, provedení, stáří a technický
stav, tloušťka a stav tepelné izolace,

2. pro všechny rozvody energie se uvedou schémata energetických rozvodů, zhodnotí se
jejich stav a vybavenost měřením,

e) významných spotřebičích energie, kterými jsou údaje o druhu spotřebiče, energetickém příkonu, ročních provozních hodinách a způsobu regulace,

f) tepelně technických vlastnostech budov a

g) systému managementu s hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001 – Systém managementu
hospodaření s energií – Požadavky s návodem na použití z ledna 2012.

(4) Vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu obsahuje

a) vyhodnocení účinnosti užití energie
1. ve zdrojích energie,
2. v rozvodech tepla a chladu,
3. ve významných spotřebičích energie,

b) vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí budov,

c) vyhodnocení úrovně systému managementu hospodaření s energií a

d) celkovou energetickou bilanci, jejíž tabulkové zpracování je uvedeno v bodu 1. přílohy č. 4 k této
vyhlášce.
 
§ 5
 
(1) Návrhy jednotlivých opatření ke zvýšení účinnosti užití energie obsahují

a) název a popis opatření,

b) roční úspory energie v MWh/rok a porovnání úspor energie se stavem před realizací navrhovaného opatření,

c) náklady na realizaci navrhovaného opatření a

d) průměrné roční provozní náklady v tisících Kč/rok a porovnání průměrných ročních provozních nákladů se stavem před realizací navrhovaného opatření.

(2) Z návrhů jednotlivých opatření uvedených v odstavci 1 se navrhnou nejméně dvě varianty, z nichž každá navržená varianta obsahuje

a) popis navrhovaných opatření, ze kterých je navrhovaná varianta složena, a to

1. roční úspory energie v MWh/rok a porovnání úspor energie se stavem před realizací navrhované
varianty,

2. investiční náklady na realizaci navrhované varianty,

3. průměrné roční provozní náklady v tisících Kč/rok a porovnání průměrných ročních provozních nákladů se stavem před realizací navrhované varianty,

b) ekonomické vyhodnocení navržených variant, které se provede způsobem uvedeným v příloze č. 5 k této vyhlášce,

c) ekologické vyhodnocení navržených variant, které se provede způsobem uvedeným v příloze č. 6 k této vyhlášce a

d) upravenou roční energetickou bilanci navržených variant, jejíž tabulkové zpracování je uvedeno v bodu 2. přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(3) Výběr optimální varianty se provede

a) na základě výsledků ekonomického vyhodnocení v tisících Kč/rok s ohledem na velikost úspory energie v MWh/rok a ekologického vyhodnocení, nebo

b) podle kritérií dotačních programů.

(4) Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit obsahuje

a) popis optimální varianty,

b) roční úspory energie v MWh/rok po realizaci optimální varianty,

c) náklady v tisících Kč/rok na realizaci optimální varianty,

d) průměrné roční provozní náklady v tisících Kč/rok v případě realizace optimální varianty,

e) upravenou energetickou bilanci pro optimální variantu,

f) ekonomické a ekologické vyjádření pro optimální variantu a

g) návrh vhodné koncepce systému managementu hospodaření s energií.

 
§ 6
Obsah energetického posudku
Energetický posudek obsahuje
a) titulní list,

b) účel zpracování podle § 9a zákona,

c) identifikační údaje,

d) zjištění energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek,

e) doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a jejich podmínky prpveditelnosti,

f) evidenční list energetického posudku, jehož vzor pro jednotlivé případy je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce, a

g) kopii dokladu o vydání oprávnění podle § 10b zákona nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Evropské unie.
 
§ 7
Způsob zpracování jednotlivých částí
energetického posudku a jeho rozsah
 
(1) Titulní list obsahuje název předmětu energetického posudku, datum vypracování energetického posudku, jméno, popřípadě jména, a příjmení energetického specialisty, číslo oprávnění a evidenční číslo energetického posudku z evidence o provedených činnostech energetických specialistů.

(2) Identifikační údaje obsahují

a) údaje o vlastníkovi předmětu energetického posudku, kterými jsou

1. u právnické osoby název nebo obchodní firma a sídlo, popřípadě adresa pro doručování, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a údaje o jejím statutárním orgánu,

2. u fyzické osoby jméno, popřípadě jména, a příjmení, identifikační číslo osoby, pokud bylo přiděleno, a adresa trvalého bydliště a

b) údaje o předmětu energetického posudku, kterými jsou název, adresa nebo umístění předmětu energetického posudku.

(3) Zjištění energeického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek ve vztahu k předmětu a účelu zpracování posudlu obsahují:

a) posouzení technické proveditelnosti alternativních systémů dodávek enerie v případě energetických posudků podle § 9a odst. 1 písm a) a § 9a odst. 2 písm. a) zákona,

b) hodnocení ekonomické proveditelnosti, které se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce; s výjimkou energetických posudků podle § 9a odst. 1 písm f) a § 9a odst. 2 písm. e) zákona,

c) hodnocení ekologické proveditelnosti, které se provádí způsobem, který je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce; s výjimkou energetických posudků podle § 9a odst. 1 písm. b), c), d) a f) a § 9a odst. 2 písm. d) a e) zákona,

d) posouzení nákladů a přínosů zajištění vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo vyuití odpadního tepla v případě eneretického posudku podle § 9a odst 1 písm. b), c) nebo d) zákona, které se provádí podle přílohy č. 8 k této vyhlášce,

e) vyhodnocení plnění parametrů v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 1 písm. f) zákona

f) popis a vyhodnocení stávajícího stavu a výsledky uvedené v příloze č. 9  k této vyhlášce v případě eneretických posudků podle § 9a odst. 1 písm. e) zákona

g) vyhodnocení doporučených nebo provedených opatření v případě zpracování energetického posudku podle § 9a odst. 2 písm b). c), a d) zákona a 

h) vyhodnocení dosahování limitů v případě zpracování eneretického posudku podle § 9a odst. 2 písm. e) zákona

(4) Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický posudek a jejich podmínky proveditelnosti vyplývají ze zjištění provedených energeickým specialistou oprávněným zpracovat energetický posudek podle odstavce 3.

 
Čl II
Přechodná ustanovení
1. Energetický audit zahájený přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se dokončí podle vyhlášky č. 480/2012 sb., ve znění účinném přřede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2. Energetický audit zpracovaný přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za energetický audit zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

3. Energetický posudek zpracovaný pede dnem účinnosti této vyhlášky se povauje za eneretický posudek zpracovaný podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
 
 Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr:
Ing.. Mládek, CSc., v. r.
 

Aktuality

Nová Zelená úsporám opět spuštena

Dne 22.10. 2015 byl spuštěn příjem žádostí 3. výzvy pro rodinné domy. Termín přijímání žádostí je do 31.12.2021. 

Kotlíkové dotace na výměnu kotlů v RD

MŽP zveřejnilo základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace" a vyhlásilo výzvy pro kraje. Na výměnu starých kotlů je 9 miliard.  

Sankce za neuvedení energetického průkazu v inzerci

Povinnost vlastníka nemovitosti je také zajistit uvedení údajů v energetickém průkazu v inzertních a reklamních materiálech

První pokuty za chybějící energetické průkazy

22. dubna 2014
Státní energetická inspekce od začátku roku provedla několik kontrol průkazů energetické náročnosti budov

Nová Zelená úsporám 2014-2020

6. listopadu 2013
Vláda dnes schválila program Nová zelená úsporám. Ten do roku 2020 přinese dotace v celkové odhadované výši 27 miliard korun,

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace