logo firmy

Průkaz energetické náročnosti budov

Novela zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií zákonem 103/2015 Sb. s platností od 1.7.2015  

Nový průkaz energetické náročnosti budovy dle nové vyhlášky 78/2013 Sb.
 

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) hodnotí budovu z hlediska spotřeby energie:

• Vytápění     
                                             

• Chlazení

• Přípravy teplé vody

• Větrání

• Úprava vlhkosti

• Osvětlení

Výsledkem průkazu ENB je jednoduché grafické znázornění celkové dodané energie do budovy a procentuální zastoupení jednotlivých dílčích spotřeb. Tento grafický výstup je podobný známým energetickým štítkům vyžadovaným u spotřebičů.
Výsledky průkazu ENB mohou pomoci například při porovnávání budov mezi sebou (lepší orientace při pronájmu či koupi nemovitosti), mohou odhalit nadměrnou spotřebu energie. Podle zákona je požadováno splnění energetické náročnosti pro:

- Výstavbu nových budov

- Větší změnu dokončených budov

- Budovy užívané orgány veřejné moci

- Stávající užívané bytové domy a administrativní budovy

- Prodávané nebo pronajímané nemovitosti  

Vyhodnocení se provádí nově pro každou budovu individuálně podle výpočtu referenční budovy
referenční budovou
- výpočtově definovaná budova téhož druhu, stejného geometrického tvaru a velikosti včetně prosklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a přírodními překážkami, stejného vnitřního uspořádání, a se stejným typickým užíváním a se stejnými uvažovanými klimatickými údaji jako hodnocená budova, avšak s referenčními vlastnostmi budovy, jejich konstrukcí a technických systémů budovy,

Významný vliv na snížení spotřeby klasických neobnovitelných zdrojů (zemní plyn, el. energie) mají systémy využívající alternativní systémy energií (tepelná čerpadla, fototermické panely pro přípravu teplé vody a fotovoltaické panely pro výrobu el. energie). Tyto zdroje se samozřejmě ve výpočtu také zohledňují.

Výsledkem hodnocení PENB je celková spotřeba energií v kWh/m2.rok vstupujících do objektu s odečtením vyrobené energie alternativnímy systémy využívající obnovitelné přírodní zdroje – sluneční záření, energii vzduchy, vody a země.

Oproti zrušené vyhlášce 148/2007 se vyhodnocují jednotlivé dílčí systémy energí - vytápění, chlazení, teplá vody, větrání, úprava vlhkosti a osvětlení, se zařezením do energetických kategorií A-G.

Dále se nově hodnotí primární energie - energie, která neprošla žádným procesem přeměny; celková primární energie je součtem obnovitelné a neobnovitelné energie

Dále se nově provádí posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie 

U větších změn stávajících budov se dále navrhrhují další doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy

U kvalitně zatepleného objektu a s využitím alternativních systémů výroby energie se výrazně snižují budoucí náklady na provoz objektu na minimální úroveň.
 

Vzor a obsah průkazu

(1) Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění.

(2) Protokol obsahuje

a) účel zpracování průkazu,

b) základní informace o hodnocené budově,

c) informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech,

d) energetickou náročnost hodnocené budovy,

e) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie

f) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy

g) identifikační údaje energetického specialisty a datum vypracování průkazu.

(3) Vzor průkazu je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
 
Grafické znázornění průkazu
a) je stejné pro novou budovu, budovu s téměř nulovou spotřebu energie, větší změnu dokončené budovy, jinou než větší změnu dokončené budovy a pro případy prodeje a pronájmu budovy nebo její ucelené části. Pouze v případě neuvedení doporučených opatření se příslušné části grafického znázornění nevyplňují a nezobrazují se šipky s hodnotou ukazatelů energetické náročnosti odpovídajícím těmto doporučením,

b) je umístěno symetricky na bílém podkladě dvou stran formátu A4 na výšku, přičemž je použito standardních fontů písma podle vzoru uvedeného v příloze č. 4 k této vyhlášce,

c) obsahuje měrné hodnoty ukazatelů energetické náročnosti budovy vztažené na energeticky vztažnou plochu, klasifikační třídy ukazatelů energetické náročnosti budovy a také hodnoty ukazatelů energetické náročnosti pro celou budovu.
 
Průkaz zpracovaný
a) pro prodej nebo pronájem budovy v případě, že není povinnost zpracovat průkaz pro jiné účely, nemusí obsahovat části protokolu podle odst. 2 písm. e) a f),

b) pro novou budovu nemusí obsahovat část protokolu podle odstavce 2 písm. f)


Legislativa:    
                       Novela zákona 406/2000 Sb.  zákonem 103/2015 Sb. s platností od 1.7.2015 
                       
Nová vyhláška 78/2013 Sb.  s účinností od 1.4. 2013
 

Aktuality

Nová Zelená úsporám opět spuštena

Dne 22.10. 2015 byl spuštěn příjem žádostí 3. výzvy pro rodinné domy. Termín přijímání žádostí je do 31.12.2021. 

Kotlíkové dotace na výměnu kotlů v RD

MŽP zveřejnilo základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace" a vyhlásilo výzvy pro kraje. Na výměnu starých kotlů je 9 miliard.  

Sankce za neuvedení energetického průkazu v inzerci

Povinnost vlastníka nemovitosti je také zajistit uvedení údajů v energetickém průkazu v inzertních a reklamních materiálech

První pokuty za chybějící energetické průkazy

22. dubna 2014
Státní energetická inspekce od začátku roku provedla několik kontrol průkazů energetické náročnosti budov

Nová Zelená úsporám 2014-2020

6. listopadu 2013
Vláda dnes schválila program Nová zelená úsporám. Ten do roku 2020 přinese dotace v celkové odhadované výši 27 miliard korun,

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace