logo firmy

Povinnosti zpracování energetických průkazů budov

 Povinnosti vyplývající z novely zákona 406/2000 Sb. O hospodaření energií
 


 
Dne 4.dubna 2015 byl vydán ve sbírce zákonů ČR zákon č. 103/2015, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., O hospodaření energií, ze dne 19.července 2012, ve znění pozdějších předpisů
 
 
Novela zákona byla provedena na základě implementace požadavků Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.
 
Nová povinnost zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy je rozdělena pro:
 
a) novostavby

b) při větších změnách dokončené budovy

c) pro stávající objekty vlastněné orgánem veřejné moci a pro bytové a administrativní budovy

d) při prodeji a pronájmu nemovitostí
 
Další informace k energetickému průkazu budov
Způsob uvádění údajů v inzerci při prodeji a pronájmu nemovitostí
dle nové vyhlášky 78/2013 Sb.

Energetický audit
Energetický posudek
Sankce za neplnění povinností k en. průkazům
Potřebné podklady pro zpracování en. průkazu

Povinnost zpracovat energetický průkaz pro novostavby

Při výstavbě nového objektu se již energetické průkazu povinně zpracovávají od 1.1.2009 a jsou součástí projektové dokumentace předkládané ke stavebnímu povolení.
 
V případě výstavby nové budovy bude nově stavebník povinen plnit  požadavky  na  energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu  a  při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby doložit: 
 
a)  splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni od 1. ledna 2013,
 
b)  splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy, jejímž vlastníkem a uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci (dále je „orgán veřejné moci“) a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude
 
1. větší než 1 500 m2, a to od 1. ledna 2016,
2. větší než    350 m2, a to od 1. ledna 2017,
3. menší než  350 m2, a to od 1. ledna 2018,
 
c)  splnění požadavků na energetickou náročnost budovy s téměř nulovou spotřebou energie, a to v případě budovy
- s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2 od 1. ledna 2018, 
- s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než   350 m2 od 1. ledna 2019 a
- celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 350 m2 od 1. ledna 2020,
 
d) průkazem energetické náročnosti budovy posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.

Povinnost zajistit zpracování energetického průkazu při větších změnách dokončených budov

 
Průkazy energetické náročnosti budov se povinně zpracovávají již od 1.1.2009 také při větších změnách dokončených budov, které mají vliv na energetickou náročnost, pokud mají podlahovou plochu větší než 1000 m2.
V novele zákona platné od 1.1.2013 je zrušena hranice celkové podlahové plochy 1000 m2 a energetické průkazy se budou zpracovávat na všechny dokončené budovy při větších změnách těchto budov, které budou mít vliv na jejich energetickou náročnost bez vlivu na jejich celkovou podlahovou plochu.
V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na  energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy.
V případě žádosti o změnu stavby před jejím dokončením s dopadem ne její energetickou náročnost to doložit novým průkazem energetické náročnosti budovy.
 
a) splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu,
 
b) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního předpisu
 
c) stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy podle prováděcího právního předpisu
 
 
Výjimky, kdy nemusí být splněny požadavky na energetickou náročnost pro novostavby a rekonstrukce budov
 
Požadavky na energetickou náročnost budovy pro novostavby a rekonstrukce stávajících budov nemusí být splněny:
 
a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
 
b) u budov, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v  památkové rezervaci nebo památkové zóně12), pokud  by s ohledem na zájmy státní památkové péče splnění  některých požadavků na energetickou náročnost těchto budov výrazně změnilo jejich charakter nebo vzhled; tuto skutečnost stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek doloží závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče
 
c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely
 
d) u stavby pro rodinnou rekreaci13),, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání
 
e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok
 
f) při větší změně dokončené budovy v případě, že stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek prokáže energetickým auditem, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely,

g) u budov zpravodajských služeb,

h) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,

i) u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,

j) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.
 

Povinnost zajistit zpracování energetického průkazu pro stávající objekty užívané orgánem veřejné moci, bytové a administrativní budovy

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je povinen:
 
a) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci
od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2
od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2,
 
u budovy užívané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala povinnost zajistit zpracování průkazu, umístit průkaz v budově podle prováděcího právního předpisu,
 
u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500 m2 zařadit do 1. ledna 2015 tyto budovy do Systému monitoringu spotřeby energie uveřejněného na internetových stránkách ministerstva.
 

Povinnost zajistit zpracování energetického průkazu při prodeji a pronájmu nemovitostí

 
Vlastníci nebo společenství vlastníků mají od 1.1. 2013, dle zákona 406/2000 Sb., novelizovaný zákonem 318/2012 Sb., povinnost:
 
od 1.1.2013 při prodeji a pronájmu  celé nemovitosti (rodinný dům, bytový dům, administrativní budova apod.) a 
od 1.1.2016 při pronájmu ucelené části nemovitostí (bytová jednotka v bytovém domě, samostatná kancelář v admin. budově, apod.)
 
Předložit průkaz energetické náročnosti možnému kupujícímu před uzavřením smlouvy, týkající se koupě nemovitosti nebo možnému nájemci budovy před uzavřením smlouvy, týkající se nájmu budovy.
 
Předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy nebo nájemci budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy
 
Zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji nebo pronájmu budovy a při prodeji nebo pronájmu ucelené části budovy

v případě prodeje nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

v případě prodeje jednotky nebo od 1. ledna 2016 pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii; zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy na ní byla provedena před 1. lednem 1947.

Dle oficiálního znění vyhlášky 78/2013 Sb. má vlastník nebo společenství vlastníků povinnost zajistit uvedení ukazatelů en. náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech:

Uvedení energetických ukazatelů v informačních a reklamních materiálech

Pro účely uvedení ukazatelů energetické náročnosti budovy v informačních a reklamních materiálech při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části se použije zjednodušená forma znázornění obsahující pouze:  
klasifikační třídu současného stavu celkové dodané energie (A-G) a  
její měrnou hodnotu vztaženou na energeticky vztažnou plochu v kWh/m2.rok.
Velikost písma v tomto případě odpovídá velikosti písma, kterým je uvedena cena prodeje nebo pronájmu. V textových inzerátech se uvádí oba povinné údaje poze textově.


Dle Vyhl. 78/2013 Sb. § 3 jsou Ukazatele energetické náročnosti budovy:

a)  celková primární energie za rok,
b) neobnovitelná primární energie za rok,
c) celková dodaná energie za rok,
d) dílčí dodané energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok,
e) průměrný součinitel prostupu tepla,
f) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici,
g) účinnost technických systémů

Hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy a referenční budovy se stanovují výpočtem na základě dokumentace. V případě dokončených budov musí být vstupní údaje pro výpočet v souladu se současným stavem budovy.

Energetické ukazatele se dokládají grafickým znázorněním ke každé nemovitosti.
Grafické znázornění je dle vyhl. 78/2013 Sb. §9 odst. 4 stejné pro:
- novou budovu,
- budovu s téměř nulovou spotřebou energie,
- větší změnu dokončené budovy,
- jinou než větší změnu dokončené budovy a
- pro případy prodeje a pronájmu budovy nebo její ucelené části.

grafické znázornění pro každou nemovitost je umístěno symetricky na bílém podkladě dvou stran formátu A4 na výšku, přičemž je použito standardních fontů písma podle vzoru uvedeného v příloze č.4 k vyhlášce 78/2013 Sb.
 
Budoucí kupující budovy má tedy od 1.1.2013 a nájemce ucelené části budovy od 1.1.2016 právo na informace o energetické náročnosti budovy nebo její ucelené části na základě předložení průkazu energetické náročnosti budovy.

Výjimky, kdy nemusí být splněn požadavek na zpracování energetického průkazu při prodeji a pronájmu nemovitosti
 
Povinnosti na zpracování průkazu energetické náročnosti se nevztahují na případy:
 
a) u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
c) u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
d) u stavby pro rodinnou rekreaci, , které jsou užívány jen část roku
a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání
e) u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
g) u budov zpravodajských služeb,
h) u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
i) u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
j) u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.

a na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci
 
Pokud vlastníkovi jednotky, za účelem prodeje nebo pronájmu jednotky, nebyl na písemné vyžádání předán průkaz vlastníkem budovy, může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky; v tom případě pro něj neplatí povinnost zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji nebo pronájmu ucelené části budovy.
 
Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.
 

Další informace k energetickým průkazům budov

Průkaz energetické náročnosti budovy může být zpracován pouze energetickým specialistou, vedeným v seznamu MPO.
 
Platnost průkazu energetické náročnosti je 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení větší změny dokončené budovy
 
Tento průkaz budoucímu vlastníkovi poskytne informace o spotřebě jednotlivých energií v kWh/m2.rok v budově s přesným zatříděním do energetického hodnocení ve stupnici A – G (obdobné hodnocení jako u elektrospotřebičů).
 
Hodnotí se spotřeba energie stávajících neobnovitelných zdrojů (zejména elektřina, zemní plyn, atd.) s jejich účinností spalování a regulací zdroje a kvalitou rozvodů na vytápění, přípravu teplé vody, osvětlení, větrání případně chlazení.
 
Významný vliv na snížení spotřeby klasických neobnovitelných zdrojů (zemní plyn, el. energie) mají systémy využívající alternativní systémy energií (tepelná čerpadla, fototermické panely pro přípravu teplé vody a fotovoltaické panely pro výrobu el. energie). Tyto zdroje se samozřejmě ve výpočtu také zohledňují.
 
Výsledkem hodnocení PENB je celková spotřeba energií v kWh/m2.rok vstupujících do objektu s odečtením vyrobené energie alternativnímy systémy využívající obnovitelné přírodní zdroje – sluneční záření, energii vzduchu, vody a země.
 
U kvalitně zatepleného objektu a s využitím alternativních systémů výroby energie se výrazně snižují budoucí náklady na provoz objektu na minimální úroveň.

Nová prováděcí vyhláška 78/2013 Sb.
způsob uvádění údajů v inzerci při prodeji a pronájmu nemovitostí

S účinností od 1.4.2013 platí pro zpracování en. průkazů dle zákona 406/2000 Sb. novelizovaný zákonem 318/2012 Sb., nová prováděcí vyhláška 78/2013 Sb.

kompletní znění nové prováděcí vyhlášky 78/2013 Sb.  k zákonu 318/2012 Sb.

Klasifikační třídy energetické náročnosti budovy
 
(1) Klasifikační třídy energetické náročnosti budovy (dále jen "klasifikační třída") A až G se stanovují pro celkovou dodanou energii, neobnovitelnou primární energii, dílčí dodané energie a průměrný součinitel prostupu tepla podle přílohy č. 2 k této vyhlášce a použijí se v grafickém vyjádření průkazu podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.
 
(2) Hranice klasifikačních tříd podle odstavce 1 se stanoví z referenční hodnoty klasifikovaného ukazatele energetické náročnosti budovy ER, která se určí  jednotně pro referenční podmínky uvedené pro novou budovu v příloze č. 1 k této vyhlášce. Při změně dokončené budovy, výstavbě budovy s téměř nulovou spotřebou a při prodeji nebo pronájmu stávající budovy platí stejná stupnice klasifikačních tříd jako pro nové budovy.
 
(3) V případě rodinných a bytových domů se neurčuje klasifikační třída pro dílčí dodané energie pro chlazení.

Vzor a obsah průkazu
 
(1) Průkaz tvoří protokol a grafické znázornění.

(2) Protokol obsahuje

a) účel zpracování průkazu

b) základní informace o hodnocené budově

c) stavební a technické systémy budovy

e) posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie

f) doporučená opatření pro snížení energetické náročnosti budovy při větší změně dokončené budovy

Průkaz zpracovaný
a) pro prodej nebo pronájem budovy v případě, že není povinnost zpracovat průkaz pro jiné účely, nemusí obsahovat části protokolu podle odst. 2 písm. e) a f),

b) pro novou budovu nemusí obsahovat část protokolu podle odstavce 2 písm. f)

(3) Vzor průkazu je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

Zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při prodeji nebo pronájmu budovy a při prodeji nebo pronájmu ucelené části budovy

V původním návrhu vyhlášky byla zrušena navržená zjednodušená forma uveřejňování hodnot z en. průkazu v informačních a reklamních materiálech pouze třídou klasifikace a hodnotou měrné spotřeby energie v kWh/m2.rok.
Dle oficiálního znění vyhlášky 78/2013 Sb. má vlastník nebo společenství vlastníků povinnost zajistit uvedení ukazatelů en. náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech:

Dle Vyhl. 78/2013 Sb. § 3 jsou Ukazatele energetické náročnosti budovy:

a)  celková primární energie za rok,
b) neobnovitelná primární energie za rok,
c) celková dodaná energie za rok,
d) dílčí dodané energie energie pro technické systémy vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení za rok,
e) průměrný součinitel prostupu tepla,
f) součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici,
g) účinnost technických systémů

Hodnoty ukazatelů energetické náročnosti hodnocené budovy a referenční budovy se stanovují výpočtem na základě dokumentace. V případě dokončených budov musí být vstupní údaje pro výpočet v souladu se současným stavem budovy.

Energetické ukazatele se dokládají grafickým znázorněním ke každé nemovitosti.
Grafické znázornění je dle vyhl. 78/2013 Sb. §9 odst. 4 stejné pro:
- novou budovu,
- budovu s téměř nulovou spotřebou energie,
- větší změnu dokončené budovy,
- jinou než větší změnu dokončené budovy a
- pro případy prodeje a pronájmu budovy nebo její ucelené části.

grafické znázornění pro každou nemovitost je umístěno sysmetricky na bílém podkladě dvou stran formátu A4 na výšku, přičemž je použito standardních fontů písma podle vzoru uvedeného v příloze č.4 k vyhlášce 78/2013 Sb.
 
(6) Klasifikační třídy A až G, jejich slovní vyjádření a hodnoty pro jejich horní hranici jsou uvedeny v příloze č. 2 v této vyhlášce. Se stanovují pro celkovou dodanou energii, neobnovitelnou primární energii, dílčí dodané energie a průměrný součinitel prostupu tepla a použijí se v grafickém znázornění průkazu podle přílohy č. 4 k této vyhlášce.

(7) Hranice klasifikačních tříd podle odstavce 6 se stanoví z referenční hodnoty klasifikovaného ukazatele energetické náročnosti budovy ER, která se určí jednotně pro referenční podmínky uvedené pro novou budovu v příloze č. 1 k této vyhlášce. Při změně dokončené budovy, výstavbě budovy s téměř nulovou spotřebou a při prodeji nebo pronájmu stávající budovy platí stejná stupnice klasifikačních tříd jako pro nové budovy.
  
(8) V případě rodinných a bytových domů se neurčuje klasifikační třída pro dílčí dodané energie pro chlazení.
 
Podmínky pro umístění průkazu v budově
 
(1) Grafické znázornění průkazu v provedení podle přílohy č. 4 k této vyhlášce se v případě budovy užívané orgánem veřejné moci umisťuje na plochu vnější stěny budovy bezprostředně vedle veřejného vchodu do budovy nebo plochu svislé stěny ve vstupním prostoru uvnitř budovy, navazující na tento vchod.  
 
Uvedení energetických ukazatelů v informačních a reklamních materiálech
 
Pro účely uvedení ukazatelů energetické náročnosti budovy v informačních a reklamních materiálech při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části se použije zjednodušená forma znázornění obsahující pouze
klasifikační třídu současného stavu celkové dodané energie (A-G) a
její měrnou hodnotu vztaženou na energeticky vztažnou plochu v kWh/m2.rok.
Velikost písma v tomto případě odpovídá velikosti písma, kterým je uvedena cena prodeje nebo pronájmu. V textových inzerátech se uvádí oba povinné údaje poze textově.


Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov se zrušuje

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.dubna 2013 
 

Energetický audit

(1) Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství, na které se nevztahuje povinnost podle odstavce 2, jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit v případě, že

a) tato budova nebo toto energetické hospodářství má spotřebu energie vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem, a pokud všechny jeho budovy a energetická hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu energie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená prováděcím právním předpisem,

b) u větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetickou náročnost budovy
podle § 7 odst. 5 písm. f).

(2) Podnikatel, který není malým nebo středním podnikatelem, je povinen zpracovat pro jím užívané nebo vlastněné energetické hospodářství energetický audit a dále jej pravidelně zpracovávat nejméně jednou za 4 roky. Povinnost zpracovat audit nemá ten podnikatel, který má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systém hospodaření s energií podle české harmonizované normy upravující systém managementu hospodaření s energií19) nebo má zaveden a akreditovanou osobou certifikován systémenvironmentálního řízení podle české harmonizované normy upravující systémy environmentálního managementu20), který zahrnuje energetický audit.

19) ČSN EN ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií.
20) ČSN EN ISO 14001 – Systémy environmentálního managementu.“.
 
(1) Hodnota, od níž vzniká pro organizační složky státu, organizační složky krajů a obcí a příspěvkové organizace povinnost podrobit své budovy či zařízení energetickému auditu, se stanoví ve výši 1500 GJ celkové roční spotřeby energie.
 
(2) Hodnota, od níž vzniká pro fyzické a právnické osoby s výjimkou uvedených v odst. 1 povinnost podrobit své budovy či zařízení energetickému auditu, se stanoví ve výši 35 000 GJ celkové roční spotřeby energie.
 
(3) jsou-li splněny hodnoty podle odstavce (1) nebo (2), pak hodnota, od níž vzniká podle odst. (1) nebo (2) povinnost zajistit zpracování energetického auditu, se u budov a areálů samostatně zásobovaných energií, stanoví ve výši 700 GJ celkové roční spotřeby energie.
 
Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hospodářství, pro které byl zpracován, a musí být zpracován pouze příslušným energetickým specialistou,
 
Další povinnosti stavebníka, společenství vlastníků jednotek nebo vlastníka budovy nebo energetického hospodářství v případě, že pro ně nastala povinnost zpracovat audit, jsou
 
a) předložit na vyžádání energetický audit ministerstvu nebo Státní energetické inspekci,
 
b) splnit opatření nebo část opatření vyplývající z energetického auditu ve lhůtě stanovené v rozhodnutí Státní energetické inspekce v případě, že se jedná o organizační složky státu, krajů a obcí a příspěvkové organizace,
 

 Energetický posudek

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospodářství zajistí energetický posudek pro posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie při
 
výstavbě nových budov nebo
větší změně dokončené budovy se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW
energetický posudek je součástí průkazu

Sankce

Dle novely zákona 406/2000 Sb. je možné za nedodržení povinností udělit
fyzické osobě pokutu ve výši 50 000,- až 100 000,- Kč
právnické osobě může být udělena pokuta ve výši 100 000,-  až 200 000,- Kč  

Potřebné podklady pro zpracování energetického průkazu budovy

Pro objektivní zpracování energetického průkazu je nutné doložit stavební projektovou dokumentaci objektu odpovídající skutečnému stavu. Stavební dokumentace musí obsahovat půdorysy všech podlaží, řezy, pohledy, včetně legend účelu místností a popisu skladeb jednotlivých konstrukcí.
- Pokud tuto dokumentaci vlastník nemovitosti nemá, pak je možnost zajistit si její kopii ze stavebního úřadu.
- Pokud není dokumentace dostupná na stavebním úřadu, nebo neodpovídá skutečnému stavu provedení objektu, pak je       nutné provést nové zaměření celého objektu tzv. pasportizaci, se zjištěním všech potřebných rozměrů a zejména skladeb     konstrukcí a výplní otvorů.

Pro zjištění skladeb konstrukcí je možno využít zkušenosti vlastníka nemovitosti např. z rekonstrukce nebo dílčích úpravách objektu, jaké materiály zjistil při těchto pracích. Energetický specialista potom odborně posoudí podle tlouštěk jednotlivých konstrukcí věrohodnost těchto informací.
- Posledním způsobem jak zjistit skladu konstrukce  je mírně destruktivní metoda odebrání vzorku navrtáním jednotlivé            konstrukce a endoskopickou sondou zjistit skutečné složení dané konstrukce.
- Další metodou je termovizní snímkování, kterým se zjistí zejména tepelné mosty v konstrukcích a tepelně technická kvalita   jednotlivých konstrukcí. Ovšem tuto metodu lze použít pouze při dostatečném teplotním rozdílu mezi vnitřním a venkovním     prostředí, tedy ideálně s venkovní teplotou max. 0oC.    
 
Jelikož průkaz zhodnocuje budovu se všemi energetickými vstupy, které se v objektu spotřebovávají, nejenom energie na vytápění, ale i další energie spojené s přípravou teplé vody, el. energií na osvětlení, energií na větrání, chlazení apod., je nutné zjistit i tyto další podklady pro en. průkaz.
 
- způsob vytápění, zdroj tepla, jeho výkon, účinnost, typ a stav rozvodů tepla, otopná tělesa, regulaci vytápění
- způsob ohřevu teplé vody, výkon a účinnost zdroje, typ a stav rozvodů
- jak je v objektu zajištěna výměna vzduchu, přirozené nebo nucené větrání
- Pokud je v objektu instalované klimatizační zařízení, tak zjisti jako technické parametry
- zjistit typ a stav osvětlovací soustavy, její energetický příkon.
 
Pokud jsou v objektu instalovány alternativní systémy pro vytápění, ohřev vody nebo výrobu elektřiny např. tepelná čerpadla, solární kolektory, fotovoltaické panely apod., tak je také nutné zjistit jejich technické parametry. 

Závěr

Každý energetický specialista nese odpovědnost za svůj výpočet energetického průkazu. Pokud by nový majitel zjistil při další rekonstrukci nesrovnalosti, jak rozměrových, tak materiálové složení konstrukcí, které mají vliv na energetické hodnocení budovy, může dojít i k soudnímu řízení, při kterém přizvaný soudní znalec zjistí skutečné vlastnosti konstrukcí v nemovitosti. Jelikož se energetický průkaz předává jako příloha ke kupní smlouvě, a kupujícímu budou předány neplatné informace, kdy může dojít i ke snížení energetického hodnocení objektu, kupující je uváděný v omyl, jakou nemovitost kupuje a za co platí. Potom může dojít i k finančnímu vyrovnání rozdílu skutečné ceny nemovitosti nebo ke zrušení kupní smlouvy a nároku na vrácení zaplacené částky za nemovitost včetně případných soudních nákladů.
 
Energetické posouzení nemovitosti je vysoce odbornou a kvalifikovanou prací. Proto ji mohou vykonávat pouze osoby s přezkoušené komisí ministerstva průmyslu a obchodu, které budou nadále průběžně školeny a přezkušovány. Z tohoto důvodu musí cena za zpracování energetického průkazu odpovídat kvalifikaci těchto osob.
 

Aktuality

Nová Zelená úsporám opět spuštena

Dne 22.10. 2015 byl spuštěn příjem žádostí 3. výzvy pro rodinné domy. Termín přijímání žádostí je do 31.12.2021. 

Kotlíkové dotace na výměnu kotlů v RD

MŽP zveřejnilo základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace" a vyhlásilo výzvy pro kraje. Na výměnu starých kotlů je 9 miliard.  

Sankce za neuvedení energetického průkazu v inzerci

Povinnost vlastníka nemovitosti je také zajistit uvedení údajů v energetickém průkazu v inzertních a reklamních materiálech

První pokuty za chybějící energetické průkazy

22. dubna 2014
Státní energetická inspekce od začátku roku provedla několik kontrol průkazů energetické náročnosti budov

Nová Zelená úsporám 2014-2020

6. listopadu 2013
Vláda dnes schválila program Nová zelená úsporám. Ten do roku 2020 přinese dotace v celkové odhadované výši 27 miliard korun,

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace