logo firmy

Zákon 406/2000

Odkaz na všechny části novely


ZÁKON 318/2012
ze dne 19.července 2012,
kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., zákona č. …/2012 a zákona č. …../2012 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. prosince 2002 o energetické náročnosti budov.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů a o změně a následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov.“.
2. V § 2 odst. 1 písmena f) až h) znějí:
„f) energetickou náročností budovy vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení,

g) kotlem zařízení, v němž se spalováním paliv získává pouze tepelná energie, která se předává teplonosné látce,

h) klimatizačním systémem zařízení pro úpravu teploty, vlhkosti, čistoty a proudění vzduchu ve vnitřním prostředí včetně zařízení pro distribuci tepla, chladu a vzduchu, která jsou součástí budovy,“.
CELEX: 32010L0031
3. V § 2 odst. 1 písm. i) se slova „který se člení na ústřední vytápění, bytové individuální vytápění a lokální vytápění,“ zrušují.
4. V § 2 odst. 1 písmeno k) zní:
„k) jmenovitým výkonem nejvyšší tepelný výkon, vyjádřený v kW, uvedený výrobcem, kterého lze dosáhnout při trvalém provozu a při účinnosti uvedené výrobcem,“.
CELEX: 32010L0031
5. V § 2 odst. 1 písmena m) a n) znějí:

„m) průkazem energetické náročnosti dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy,

n) energetickým auditem písemná zpráva obsahující informace o stávající nebo předpokládané úrovni využívání energie v budovách, v energetickém hospodářství, v průmyslovém postupu a energetických službách s popisem a stanovením technicky, ekologicky a ekonomicky efektivních návrhů na zvýšení úspor energie nebo zvýšení energetické účinnosti včetně doporučení k realizaci,“.
CELEX 32010L0031
6. V § 2 odst. 1 se vkládá nové písmeno o), které zní:
„o) energetickým posudkem písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení, “.

Dosavadní písmena o) až r) se označují jako písmena p) až s).
CELEX: 32010L0031
7. V § 2 odst. 1 písmena p) až s) znějí:
„p) budovou nadzemní stavba a její podzemní části, prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí, v níž se používá energie k úpravě vnitřního prostředí,

q) ucelenou částí budovy podlaží ,byt nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena,

r) celkovou energeticky vztažnou plochou vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy,

s) větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.“.
CELEX: 32010L0031
8. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena t) až w), která znějí:

„t) obálkou budovy soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou teplotu,
 

u) technickým systémem budovy zařízení určené k vytápění, chlazení, větrání, úpravě vlhkosti vzduchu, přípravě teplé vody, osvětlení budovy nebo její ucelené části nebo pro kombinaci těchto účelů,
 
v) nákladově optimální úrovní stanovené požadavky na energetickou náročnost budov nebo jejich stavebních nebo technických prvků, která vede k nejnižším nákladům na investice v oblasti užití energií, na údržbu, provoz a likvidaci budov nebo jejich prvků v průběhu odhadovaného ekonomického životního cyklu,
 
w) budovou s téměř nulovou spotřebou energie budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů.“.

CELEX: 32010L0031
9. V § 4 odst. 1 se za slovo „Prahy“ doplňují slova „nebo obce“.
10. V § 4 odst. 2 se slovo „pořizuje“ nahrazuje slovy „jsou povinni přijmout“ a slova „krajský úřad, Magistrát hlavního města Prahy a magistráty statutárních měst (dále jen "pořizovatel") v přenesené působnosti“ se nahrazují slovy „kraj, hlavní město Praha a statutární město“.
11. V § 4 odstavec 3 zní:

„(3) Územní energetickou koncepci může, pokud se nejedná o povinnost podle odstavce 2, přijmout pro svůj územní obvod nebo jeho část obec. Územní energetická koncepce přijatá obcí musí být v souladu s územní energetickou koncepcí přijatou krajem.“.
12. V § 4 odst. 4 se za slovo „potřeby“ vkládají slova „ , podle odstavce 7,“.
13. V § 5 odst. 1 se slova „dokument vyjadřující cíle v oblasti“ nahrazují slovy „program na podporu“ a slovo „jejích“ se zrušuje.
14. V § 5 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „včetně rozvoje budov s téměř nulovou spotřebou energie“.
CELEX: 32010L0031
15. V § 5 odst. 4 se na konci textu písmene j) doplňují slova „a energetických posudků“.
CELEX: 32010L0031

Aktuality

Nová Zelená úsporám opět spuštena

Dne 22.10. 2015 byl spuštěn příjem žádostí 3. výzvy pro rodinné domy. Termín přijímání žádostí je do 31.12.2021. 

Kotlíkové dotace na výměnu kotlů v RD

MŽP zveřejnilo základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace" a vyhlásilo výzvy pro kraje. Na výměnu starých kotlů je 9 miliard.  

Sankce za neuvedení energetického průkazu v inzerci

Povinnost vlastníka nemovitosti je také zajistit uvedení údajů v energetickém průkazu v inzertních a reklamních materiálech

První pokuty za chybějící energetické průkazy

22. dubna 2014
Státní energetická inspekce od začátku roku provedla několik kontrol průkazů energetické náročnosti budov

Nová Zelená úsporám 2014-2020

6. listopadu 2013
Vláda dnes schválila program Nová zelená úsporám. Ten do roku 2020 přinese dotace v celkové odhadované výši 27 miliard korun,

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace