logo firmy

zákon 406/2000 - část 2

HLAVA IV

NĚKTERÁ OPATŘENÍ PRO ZVYŠOVÁNÍ OSPODÁRNOSTI IŽITÍ ENERGIE

§ 6

Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie

(1) Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie2) je povinen u nově zřizovaných výroben a výroben, u nichž se provádí změna dokončené stavby4), zajistit alespoň minimální účinnost užití energie výroben elektřiny nebo tepelné energie stanovenou prováděcím právním předpisem.

(2) Stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu2) je povinen u nově zřizovaných zařízení a u zařízení, u nichž se provádí změna dokončené stavby4) na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu, zajistit účinnost užití rozvodů energie a vybavení vnějších rozvodů a vnitřních rozvodů tepelné energie a chladu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

(3) Dodavatel kotlů a kamen na biomasu, solárních fotovoltaických a solárních tepelných systémů, mělkých geotermálních systémů a tepelných čerpadel (dále jen „vybraná zařízení vyrábějících energii z obnovitelných zdrojů“) je povinen uvést pravdivé, nezkreslené a úplné informace o předpokládaných přínosech a ročních provozních nákladech těchto zařízení a jejich energetickou účinnost v technické dokumentaci nebo návodu na použití.
____________________________________________________________________________________________________
2) Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

§ 6a

 
Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a klimatizačních systémů

(1) U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW, které slouží k vytápění budovy, a nim připojených rozvodů tepelné energie jsou vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce5) povinni

a) zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie,

b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie ministerstvu, Státní energetické inspekci nebo příslušnému kontrolnímu orgánu
 podle § 13a odst 2,

c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3 písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

(2) U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladícím výkonem vyšším než 12 kW jsou vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správce povinni

a) zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole klimatizačního systému,

b) předložit na vyžádání zprávy o kontrole klimatizačního systému ministerstvu, Státní energetické inspekci nebo příslušnému kontrolnímu orgánu podle § 13a odst. 2,

c) oznámit ministerstvu provedení kontroly osobou podle odstavce 3 písm. d) a předložit ministerstvu kopii oprávnění osoby pro vykonávání této činnosti podle právního předpisu jiného členského státu Unie.

(3) Při kontrole provozovaných kotlů, tepelných rozvodů a klimatizačních systémů musejí být splněny tyto podmínky

a) kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, s výjimkou případů podle písmene b), může provádět pouze příslušný energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. c) nebo osoba podle písmene d),

b) kontrolu provozovaných kotlů, které jsou součástí výroby tepelné energie, na kterou byla udělena licence podle zvláštního právního předpisu2) nebo kontrolu příslušných rozvodů tepelné energie, které jsou součástí rozvodu tepelné energie, na který byla udělena licence podle zvláštního právního předpisu2), provádí držitel této licence,

c) kontrolu klimatizačních systémů může provádět pouze příslušný energetický specialista podle § 10 odst. 1 písm. d) nebo osoba podle písmene d),

d) kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a kontroly klimatizačních systémů včetně zpracování příslušné zprávy může provést a zpracovat také osoba usazena v jiném členském státě Unie, pokud je oprávněna k výkonu uvedené činnosti podle právních předpisů jiného členského státu Unie; ministerstvo je uznávacím orgánem podle zvláštního právního předpisu5a),

e) zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie podle odstavce 1 a klimatizačních systémů podle odstavce 2 musejí být zpracovány v souladu s prováděcím právním předpisem podle odstavce 5.

(4) Povinnost podle odstavců 1 a 2 se nevztahuje na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost, a na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v budovách uvedených v § 7 odst. 5 písm. g) až j). Na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie a klimatizační systémy umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci se poskytuje poradenství podle § 5 odst. 3 písm. f).

(5) Rozsah, četnost a způsob provádění kontroly, vzor a obsah zprávy o kontrolách provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a kontrolách klimatizačních systémů stanoví prováděcí právní předpis.

(6) Státní energetická inspekce každoročně kontroluje zprávy podle odstavce 3 písm. e); jejich Strana 1524 Sbírka zákonů č. 103 / 2015 Částka 43 počet musí odpovídat alespoň jedné dvacetině zpráv vydaných v předcházejícím kalendářním roce.
 

Aktuality

Nová Zelená úsporám opět spuštena

Dne 22.10. 2015 byl spuštěn příjem žádostí 3. výzvy pro rodinné domy. Termín přijímání žádostí je do 31.12.2021. 

Kotlíkové dotace na výměnu kotlů v RD

MŽP zveřejnilo základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace" a vyhlásilo výzvy pro kraje. Na výměnu starých kotlů je 9 miliard.  

Sankce za neuvedení energetického průkazu v inzerci

Povinnost vlastníka nemovitosti je také zajistit uvedení údajů v energetickém průkazu v inzertních a reklamních materiálech

První pokuty za chybějící energetické průkazy

22. dubna 2014
Státní energetická inspekce od začátku roku provedla několik kontrol průkazů energetické náročnosti budov

Nová Zelená úsporám 2014-2020

6. listopadu 2013
Vláda dnes schválila program Nová zelená úsporám. Ten do roku 2020 přinese dotace v celkové odhadované výši 27 miliard korun,

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace